Nieruchomości i proces budowlany

Mec. Joanna Nowak-Kubiak

 • Pomoc w postępowaniach o regulacje stanu prawnego nieruchomości zarówno przed urzędami jak i przed sądami:
 • • scalenia i podziały nieruchomości
  • wywłaszczenia własności i użytkowania wieczystego
  • odszkodowania za wywłaszczenie z nieruchomości
  • służebności
  • inwestycje liniowe.
 • Wsparcie w procesie budowlanym:
 • • reprezentacja przed organami administracji architektoniczno budowlanej (pozwolenia na budowę, warunki zabudowy, opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego)
  • umowy o przygotowanie projektów budowalnych
  • umowy na roboty budowlane – klasyczne oraz oparte o FIDIC
  • wsparcie prawne roszczeń wobec inwestorów
 • Wsparcie w pozyskiwaniu nieruchomości, uzyskiwaniu wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych w celu realizacji inwestycji
 • Wsparcie w procesie przebudowy lub nadbudowy istniejących budynków w tym adaptacji strychów:
 • • analiza możliwości prawnych inwestycji w oparciu o przepisy prawa miejscowego
  • reprezentacja w negocjacjach ze wspólnotami mieszkaniowymi w tym ze Skarbem Państwa i jednostką samorządu trytorialnego jako współwłaścicielami nieruchomości wspólnej
  • umowy o przygotowaniu inwestycji
 • Reprezentacja w sporach o wydanie nieruchomości oraz o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
 • Negocjacje i mediacje oraz prowadzenie procesów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi zakresie wskazanym powyżej.

Obszary praktyki

PRAWO MEDYCZNE

Kompleksowa obsługa podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych. Reprezentacja przed sądami i Komisjami Wojewódzkimi w sprawach o błędy w sztuce medycznej. Doradztwo i pomoc pacjentom.

PRAWO RODZINNE I SPADKOWE

Reprezentacja przed sądami w sprawach o rozwód i separację, o opiekę nad dziećmi i ustalanie kontaktów z dziećmi, sprawy o podziały majątku, sprawy o alimenty, sprawy spadkowe.

NIERUCHOMOŚCI I PROCES BUDOWLANY

Wsparcie prawne procesu inwestycyjnego od regulacji stanu prawnego gruntu, przez uzyskiwanie zgód i pozwoleń do oddania do użytkowania nowopowstałych budynków.

SPRAWY WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Prowadzenie bieżących spraw prawnych wspólnot, reprezentacja przez urzędami i sądami, przygotowywanie projektów uchwał, opiniowanie umów. Wsparcie prawne zebrań wspólnoty.

i

REPREZENTACJA PRZED URZĘDAMI

Wsparcie dla osób fizycznych i przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych. Sporządzanie zażaleń i odwołań reprezentacja przed sądami administracyjnymi.

NEGOCJACJE I MEDIACJE

Pomoc w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktu. Wdrażanie u przedsiębiorców systemu polubownego rozwiązywania sporów pracowniczych i z klientami. Wsparcie mediacyjne.

Zapraszamy

PL